Salim, Asma, George & Suhail Hishmeh

Salim, Asma, George & Suhail Hishmeh in front of their house in Haifa