Rev. Dr. Monsignor George Farah Jaber Bateh, Ramallah, Palestine